صاحب امتیاز

معرفی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت خدمات فنی رنا  به شرح زیر می باشد:

1- آقای سید عباس میرحسینی مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره

3- آقای حمید رزمجو رئیس هیئت مدیره و عضو موظف هیئت مدیره

2- آقای عباس صفری عضو موظف هیئت مدیره