بازگشت

ارائه خدمات ویژه در تعمیرگاه مرکزی

موضوع: ویژهانجام سرویس های دوره ای با قیمت رقابتی شامل:
روغن موتور    فیلتر روغن       فیلتر گازوئیل
در این طرح برای خودروهای تحت پوشش گارانتی صرفاً روغن موتور ارائه می شود.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 021-4851 امور مشتریان تماس حاصل نمایید.
در صورت تکمیل ظرفیت طرح متوقف خواهد شد.


بازگشت