تمدید گواهينامه های استاندارد شركت خدمات فنی رنا

اخبار داخلی رنا
1399/03/12
به گزارش ارتباطات؛ ممیزان ارشد شركت TUV NORD آلمان پس از انجام مميزي بار ديگر بر استانداردهاي شركت خدمات فنی رنا مهر تاييد زدند.

برگزاری جلسات توریع و معارفه در شرکت خدمات فنی رنا

اخبار داخلی رنا
1399/02/22
به گزارش روابط عمومی؛مدیر عامل شرکت خدمات فنی رنا در احکامی جداگانه روسای بازرسی و حقوقی و همچنین مشاور مدیر عامل را منصوب کردند.

ارزیابی تعالی مدیریت منابع انسانی شرکت خدمات فنی رنا

اخبار داخلی رنا
1398/11/24
به گزارش روابط عمومی؛ ارزیابی تعالی مدیریت منابع انسانی شرکت خدمات فنی رنا بر اساس مدل بازنگری شده 4ds با حضور مدیرعامل ، معاونین ، مدیران ، روسا و جمعی از کارشناسان حوزه منابع انسانی از سوی تیم ارزیابی گروه خودروسازی سایپا برگزار گردید .